С DHL по света 3

Direct Mailing to Clients: With DHL Around the World

Direct Mailing to Clients: With DHL Around the World

Client: DHL Bulgaria

Services: DHL Shipments to 4 destinations

A direct email campaign that aims to gather market information from current DHL customers and survey their views on the company’s services in order to improve them. A series of 4 personalized emails inviting to fill in 4 questionnaires is sent to the database with current DHL clients within 1 year. Each email also promotes 1 destination served by DHL: India, China, Mexico, Russia. When filling out the survey, the client receives a small gift related to the destination.

Results:
Stages: India – June, China – July, Mexico – October and Russia – November 2006

Имейл кампания С DHL по света

Клиент: DHL България

Услуги: Пратки до 4 дестинации

Директна имейл кампания, която цели събирането на пазарна информация от настоящите DHL клиенти и проучването на мнението им за обслужването и услугите на компанията с цел тяхното подобряване. Към базата данни с настоящи DHL клиенти в рамките на 1 година се изпраща серия от 4 персонализирани имейла, канещи към попълването на 4 въпросника. Чрез всеки имейл се промотира и 1 дестинация, обслужвана от DHL: Индия, Китай, Мексико, Русия. При попълване на анкетата клиентът получава малък подарък, вързан с дестинацията.

Резултати:
Етапи: Индия – юни, Китай – юли, Мексико – октомври и Русия – ноември 2006

Етап Изпратени имейли Посещения на сайта Попълнени анкети
Юни 574 385 67% 291 76%
Юли 576 314 55% 245 78%
Октомври 577 325 56% 252 78%
Ноември 665 449 68% 263 59%