ant2

Retargeting Email Campaign XEROX Second Game

Retargeting Email Campaign XEROX Second Game

In 2005, two arcade games were created to promote XEROX black and white printers. Those users who  registered in the first game (May 2005) were invited by re-targeting email campaign to join the second game in November.

Results:

11,030 emails sent
5,996 open emails or or 54% of sent
5,602 clicks or 93.43% compared to open emails

Имейл кампания за XEROX игра

През 2005 бяха създадени 2 аркадни игри за промоция на черно-бели принтери на XEROX. Регистрираните от първата игра (май 2005)  бяха поканени по имейл да се включат и във втората през ноември.

Резултати:

  • 11,030 изпратени мейла
  • 5,996 отворени имейла или или 54% спрямо изпратените
  • 5,602 клика или 93,43% спрямо отворените имейли