yoimail

Direct Mailing Campaign Hypothetically from EIBank

Email Campaign Hypothetically from EIBANK

Client: EIBank
Product: Mortgage loan

Direct email campaign – promotion of CIBANK mortgage loans. It is based on the TV commercial with the character of Hristo Mutafchiev. It was sent to a database of registered participants in previous CIBANK campaigns. The email consists of 2 parts – a picture and text based on the creative of the TV commercial and a detailed text about the mortgage loan with plans and a link to the bank’s website.

Results:
• Sent emails – 4 411,
• Open emails – 3 756 or 85% of sent
• Efficiency: 1,326 clicks to the CIBANK website or 30.06% of all sent emails

Имейл кампания Ипотетично от СИБАНК

Клиент: СИБанк
Продукт: Ипотечен кредит

Директна имейл кампания- промоция на ипотечните кредити на СИБАНК. Базира се на ТВ рекламата с героя на христо Мутафчиев. Разпратена е до база данни от регистрирани участници в предходни кампании на СИБАНК. Имейлът се състои от 2 части – картинка и текст, базирани на криейтива на ТВ рекламата и подробен текст  за ипотечния кредит с планове и линк към сайта на банката.

Резултати:
• Изпратени имейли – 4 411,
• Отворени имейли – 3 756 или 85% от изпратените
• Ефективност: 1 326 клика към сайта на СИБАНК или 30.06% спрямо всички изпратени имейли