20ideas1

Email Series “20 Ideas form the Ideal Standard designers”

20 ideas from the designers of Ideal Standard

Client: Ideal Standard – Vidima

Event: Bathroom of the Year Competition 2008

The goals of the campaign are: – to arouse interest in the Banya of 2008 competition; – to attract participants in it; – to link the event to IP products and inspire consumers to use them.

The campaign coincides with the first stage of the competition – the recruitment of participants. Users are invited to register to receive a series of 20 emails with creative ideas for their bathrooms. The included projects are by famous designers who work for IP worldwide. In this way, consumers are attracted who are interested in design solutions for the bathroom and would be interested in the competition.

There are only banners for the second stage of the competition (voting).
Results:

First stage of the competition: 27.10.2008 – 30.01.2009
Traffic sources:
– Banner campaign not implemented by ICYGEN
– Direct mail campaign to the IP base from previous years: 1,836 sent emails, 48% open, 20% visits
– Multilevel Invite a friend: 2 828 emails sent

Stage 1 visits: 20,565, unique 13,638
Registered users for the series 20 ideas: 1 639
Second stage of the competition (voting): 09.02.2009 – 28.02.2009
Visits to the second stage: 16,036, unique 13,480
Registered to vote 1 911

20 идеи от дизайнерите на Идеал Стандарт

Клиент: Идеал Стандарт – Видима

Събитие: Конкурс Баня на годината 2008

Целите на кампанията са: – да предизвика интерес към конкурса Баня на 2008; – да привлече участници в него; – да обвърже събитието с продуктите на ИС и да вдъхнови потребителите да ги използват.

Кампанията съвпада с първия етап на конкурса – набирането на участници. Потребителите са поканени да се регистрират, за да получат серия от 20 имейла с криейтив идеи за баните си. Включените проекти са на известни дизайнери, които работят за ИС в световен мащаб. По този начин се привличат потребители, които се интересуват от дизайнерски решения за банята и биха проявили интерес към конкурса.

За втория етап от конкурса (гласуване) има само банери.
Резултати:

  • Първи етап на конкурса: 27.10.2008 – 30.01.2009
  • Източници на трафик:

o банер кампания, която не е изпълнена от ICYGEN
o директ мейл кампания до база на ИС от предишни години: 1 836 изпратени мейла, 48% отворени, 20% посещения
oМултилевъл Покани приятел: 2 828 изпратени имейла

  • Посещения на 1 етап: 20 565, уникални 13 638
  • Регистрирани потребители за серията 20 идеи: 1 639
  • Втори етап на конкурса (гласуване): 09.02.2009 – 28.02.2009
  • Посещения на втори етап: 16 036, уникални 13 480
  • Регистрирани да гласуват 1 911

http://demo5.icygen.com/banianagodinatanew/?p=express